Månadens medlem aug 2020

Länsstyrelsen – Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län är en myndighet med många inriktningar och spännande uppdrag. Vi arbetar med val, krisberedskap, miljö, natur, näringsliv, social hållbarhet, djurskydd, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

 

Vårt övergripande uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet. Vi har i uppgift att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. En roll som har blivit extra tydlig i år. Först drabbades Halland av översvämningar och därefter har hanteringen av covid-19 stått i fokus. Vi har haft stabsläge sedan i mitten av februari och det arbetet ser ut att pågå året ut. Av dessa två händelser var översvämningshändelsen mer GIS-intensiv än covid-19, som nästan helt saknat GIS-arbete.

 

Vi har ett uppdrag, som flera av er känner till, och det är att samordna och sprida planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till stöd för kommunernas planläggning men även privata aktörer som är inblandade i planeringsprocessen. Som verktyg har vi då vår webbaserade söktjänst Planeringskatalogen.

 

Länk Planeringskatalog
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
 

I Planeringskatalogen finns både rapporter och geodata för nedladdning. Dock återfinns inte all vårt geodata där utan endast det som är taggat som underlag att bidra i planeringsprocessen. Vill man ta del av Länsstyrelsens övriga externa geodata ska man använda Geodatakatalogen. Förutom de breda underlagen som exempelvis riksintressen, finns också geodata från Sveriges samtliga länsstyrelser där. Länken till Geodatakatalogen finner ni nedan.

 

Länk Geodatakatalog
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
 

För att visualisera planeringsunderlag och de underlag som vi själva har producerat i vårt län använder vi oss av Informationskarta Halland. Denna är vårt läns externa WebbGIS. Här kan man bland annat hitta information om länets fornlämningar, naturreservat, riksintressen, anlagda våtmarker, vattenskyddsområden och mycket mer. Kartan funkar numera lika på bra på mobil som på dator.

 

Länk Informationskarta Halland
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
 

I det dagliga arbetet på Länsstyrelsen är GIS och kartor ett viktigt hjälpmedel. Kartor används för att hitta rätt information. Information som ofta ligger till grund för de beslut som fattas. Vi använder också kartan för att presentera och kommunicera fattade beslut. I vår geografiska verktygslåda har vi flera olika verktyg. Vi har behövt skapa olika nivåer på verktyg för att tillgodose olika behov och olika kunskapsnivåer. För de som har stort behov av att hantera och analysera geodata erbjuder vi ArcGIS for desktop i olika nivåer. För de som önskar ett mer lätthanterligt geografiskt verktyg har vi vårt interna WebbGIS. Här går vi mot att skapa mer temaspecifika WebbGIS eftersom alla inte behöver titta på all samlad geodata vid ett och samma tillfälle.

 

Framåt hoppas jag vi kommer utveckla mer funktionaliteten i våra WebbGIS, både internt och externt. Att dela med oss mer av vårt egenproducerade geodata. Att vi kommer uppleva enkelhet i att använda MobiltGIS. Att vi blir bättre på att skapa och kommunicera lägesbilder i händelse av kris. Detta och mycket, mycket mer finns att lära och arbeta med framöver.

 

Det här var en kort presentation av våra tjänster och hur vi arbetar på Länsstyrelsen i Hallands län. Ni är varmt välkomna att ta kontakt om ni har frågor, funderingar eller förslag på förbättring.

 

Mer om kartjänster och geodata på vår externa webbplats
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
 

fakta
 Länsstyrelsen – Hallands län
 Kontaktperson: GIS-Samordnare Niklas Kåwe niklas.kawe@lansstyrelsen.se