Månadens medlem feb 2020

Falkenbergs kommun

Vårt GIS administrerar kartsystem och ger stöd till kommunens verksamheter för att effektivera och höja kvaliteten med hjälp av geodata och analys. Efter en organisationsförändring 2019 är GIS numera en del av kommunens IT-enhet på Serviceförvaltningen. Förändringen markerar en ökad vilja på utveckling mot digitalisering och en tydlighet att serva all kommunal verksamhet mer än det traditionella fokuset på samhällsbyggnad

 

Vi har ingen egen mätverksamhet internt. Underhåll av primärkarta, mätning i samband med bygglovshantering samt produktion av bygglovskartor och grundkartor utförs av upphandlat företag. För närvarande är det Metria som är utförare.

 

Vi bytte förra året ut vår interna klientbaserade karta mot en webbaserad. Vi valde en helt ny lösning i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Sokigo. Det är kartmotorn Spectrum Spatial från Pitney Bowes förstärkt med moduler från Sokigo i deras AddSpatial-koncept. Modulerna hanterar till att börja med kopplingar till fastighets- och kommuninvånarregister, samt ruttberäkningar och åtkomst till våra gatubilder. De verksamhetsspecifika kartor som finns i webblösningen administreras och publiceras av GIS-verksamheten i MapInfo-klient med ett nyutvecklat tillägg. Detta tillåter oss snabb och enkel manérsättning och publicering av geodata oavsett om källan är TAB-filer eller från databas. Att direkt kunna använda befintliga filer och arbetsytor från tidigare kartlösning gör övergången smidig.

 

I januari bytte vi även vår publika webbkarta till Spectrum Spatial, då som en mer avskalad variant än den interna. Där finns bland annat alla detaljplaner digitaliserade utöver länkar till original i pdf.

 

Våra gatubilder över centralorten har samlats in av Cyclomedia kontinuerligt varje år sedan 2011, och är de senaste åren kompletterade med laserscanning vilket bland annat medger noggrann mätning i bilderna. De utgör nu ett användbart verktyg och tidsdokument främst för bygglovshandläggning och för gatu- och trafikenheten.

 

Vad mer skulle vi vilja göra? Vår utveckling mot 3D kom tyvärr av sig på grund av budgetrealiteter, men i längden måste 3D ändå vara en del av framtiden. Vi har börjat samla in nockhöjder vid all ajourhållning av primärkartan för att möta önskemålen för analys av till exempel buller. En annan förhoppning är att kunna gå mot öppna data. För det behöver den kortsiktiga förlusten av intäkter från nyttjanderätter vägas mot samhällsnyttan av öppna data.

 

Vi lyssnar gärna på hur andra löst sina GIS-utmaningar under träffar och besök oavsett om det är andra kartplattformar. Teknik och krav utvecklas snabbt och samverkan underlättar.

 

fakta
 Falkenbergs kommun
 Kontaktpersoner:
 Christopher Enckell, GIS-samordnare
 christopher.enckell@falkenberg.se 
 Annika Jörgensen, GIS-ingenjör
 annika.jorgensen@falkenberg.se 
 Maja Jukić, GIS-ingenjör
 maja.jukic@falkenberg.se