Månadens medlem jan 2021

Mark – Svenljunga – Bollebygd

Det händer mycket i de tre samverkanskommunerna. Precis som hos många andra ligger stort fokus på digitalisering av detaljplaner samt en digitalisering av översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. Svenljunga har numera en antagen digital översiktsplan, Bollebygd har sin digitala översiktsplan ute på samråd och i Mark är digitalt tematiskt tillägg till översiktsplanen ute på samråd.

 

Nu försöker vi ta digitaliseringen ytterligare lite längre bland annat med hjälp av digital synpunktsinsamling och samrådsdialog. Inledningsvis har vi sett intresse hos andra målgrupper än tidigare, då det ges möjlighet att yttra sig digitalt. I Marks kommun sker synpunktsinsamlingen, i samband med ett målbildsarbete för hur centralorten ska utvecklas, genom en Crowdsourcing-applikation som i skrivande stund fått in över 240 synpunkter, viket är betydligt fler än som tidigare inkommit vid liknande projekt och det beror delvis på att processen sker digitalt.

 

Ett annat pågående projekt, som håller på att utvecklas i Marks kommun, är att skapa en samlingsapplikation för alla pågående samhällsbyggnadsprojekt i kommunen. Bakgrunden till det pågående arbetet är ett identifierat behov av att på ett visuellt sätt åskådliggöra samtliga pågående planerings- och utvecklingsarbeten som bedrivs i kommunen. Behovet uppkom eftersom många saknat en samlad bild. För gemene man kan det vara svårt att orientera sig bland kommunala planeringsdokument och där uppstod behovet av en förenkling. En kartfunktion har skapats som visar vad som är på gång i ett geografiskt område och vilken status projektet har. Tanken är alltså att bli mer transparent och tydlig avseende samhällsbyggnadsprocessen i stort, både internt och externt.
Applikationen bygger på ArcGIS Experience Builder och är tänkt att lanseras på Marks kommuns hemsida under våren 2021. Till en början har vi avgränsat informationen till samhällsbyggnadsprojekt men hoppas på sikt kunna väva in mer information såsom var i kommunen det sker markarbeten eller projekteras nya lekplatser.

 

Utöver det här tittar vi på nya sätt att arbeta med planering och inventering. Vi jobbar hårt för att skapa en digital obruten samhällsbyggnadsprocess och ta klivet från de traditionellt pappersburna processerna som till exempel inrapportering av gräsklippning. Vi försöker också hitta fler möjligheter för digital datainsamling genom att använda vår drönare i större utsträckning. Idag används den mest till enstaka flygfotoframställning och för att ta bilder på planerade planområden, men vi ser stor potential i dess smidiga datainsamling.

 

Som ännu ett steg in i det digitalas möjligheter har vi börjat titta på AI och machine learning. Idéen om användningsområde uppkom efter en diskussion om inventering av brukningsvärd jordbruksmark under framtagandet av Svenljunga kommuns digitala översiktsplan. Vi gjorde ett första test för att klassificera marktäckedata via ett ortofoto för att se vilket resultat det gav. På sikt ser vi att metoden har potential för inventering och kanske kan användas för exempelvis att hitta andel hårdgjord yta inom ett projektområde eller för att kvalitetssäkra marktyp vid framställning av olika planeringsprodukter. I nuläget är vi inne i en testfas, men om det går att åstadkomma följande på 30 minuter, tänk då vad det kan bli om man ger det lite mer tid!

 

fakta
 Mark – Svenljunga kommun – Bollebygd kommun
 Kontaktperson: Petronella Hauptmann, GIS-samordnare, Marks kommun – Samhällsutvecklingsenheten
 Petronella.Hauptmann@mark.se