Månadens medlem mars 2020

Borås stad

Borås stad är just nu inne i en stor utbytesfas både gällande programvaror och lagringsplatser för att behandla geodata. Utbytet ska generera en tydligare struktur och ge geodata en än mer central roll för att nyttja och arbeta med denna information på ett bättre sätt i framtiden. Ett stort steg i detta arbete är ett byte från Oracle till Postgresql (Postgis), som håller på att bli stadens nya lagringsplats för geodata. Även 3D-data ska få en mer dedikerad lagring i denna databas än vad som varit fallet tidigare. I samband med detta förbättrar vi även vår metadatahantering för att öka pålitligheten av den data som lagras i den nya miljön. Det ska göra det lättare att hitta rätt information, ta del av data på olika sätt och även uppmärksamma kring den kvalitet som data har.

 

Under förra året, och vidare under detta år, har även ett val tagits att använda QIGS som primärt GIS-verktyg bland användare som vill producera geodata i Borås stad. Detta går hand i hand med att vi vill säkra kunskaper för framtiden och arbeta mer integrerat med vår nya databas på ett mer öppet sätt än tidigare.

 

I spåkulan ser vi även primärt en utveckling av vårt interna tittskåp där vi vill kunna ge utrymme för våra mjuka förvaltningar att i högre utsträckning nyttja den geodata vi har, och kan skapa utifrån de verksamhetssystem som finns. Som en förberedelse av detta har en informationsplats för GIS och geodata skapats. Tanken är att använda informationssidorna som ett verktyg för att sprida informationen om GIS, geodata och nyttorna de för med sig ut till verksamheterna. På så sätt har vi en plats att hänvisa våra verksamheter, och dom förhoppningsvis lättare kan förstå och få idéer.

 

Vi arbetar även en hel del med FME där vi producerar mer anpassade produkter. På senare tid har vi bland annat producerat ett nedladdningsverktyg av 3D-data där planavdelningen via en karttjänst kan få ut ett önskat område med 3D-data för att kunna arbeta vidare med i Sketchup för skugganalyser, vidareförädling ut mot vår externa 3D-karta eller för att plocka ut underlag till konsulter. Vi har även producerat en körning för att ta fram den kortaste vägen från stadens alla adresser till alla skolor. Detta material används nu för planerande av platser till skolvalet. En produkt som ökat tillförlitligheten, gjort det mer transparent och frigjort många arbetstimmar från berörda planerare.

 

fakta
 Borås Stad
 Borås stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen – Geodataavdelningen
 Kungsgatan 55
 033-358520
 boras.se