Månadens medlem nov 2020

Sweco – Digitalisering med spets

Tidigare har BIM-data som är information om byggnader och processer samt beslut kring dessa och GIS-data använts separat. För att maximera värdet kombinerar vi nu dessa data i BIM/GIS-integration. Genom kombinationen säkerställs effektivare arbetsflöden och att data längs vägen inom samhällsbyggnadsprocessen inte förloras.

 

Kombinationen av BIM & GIS sätter byggnaden i ett sammanhang.

 

Vid planeringen av ny byggnation kan flera BIM-modeller för fastigheter visualiseras samtidigt i en korrekt geografisk position. Tack vare geografiska data och analyser kan vi se samband, mönster och trender som annars inte hade framträtt. På så sätt kan vi ta hänsyn till hur byggnader bäst borde placeras i förhållande till diverse olika faktorer som till exempel bra kommunikationsmöjligheter, närhet till grönytor och samhällsservice, trygg trafiksituation och tillgänglighet.

 

Att kombinera BIM & GIS ger effektiva arbetsflöden vilket i sin tur effektiviserar byggnationer och alla processer kopplade till det. Byggnader kan planeras och designas för att bättre passa in i miljön och minimera intrånget, och designers och arkitekter kan enklare förstå hur projekt och närmiljö interagerar med varandra.

 

BIM-modeller är idag en självklarhet för ny och ombyggnationsprojekt dock saknar större delen av befintliga byggnader den typen av underlag. För att förenkla den digitala resan har vi på Sweco tagit fram ett koncept som förenklar övergången till den digitala världen för befintliga fastigheter. Vi har valt att kalla det ”SimpleBuilding” som en del i vår konceptportfölj.

 

Konceptet SimpleBuilding som omfattar metod och teknik finns i två detaljeringsnivåer för byggnadsmodeller med modellering enligt dessa nivåer.

 

SimpleBuilding i BASnivå
Den enklaste nivån har den nödvändiga detaljeringsgraden för en byggnad vilket är en bas bestående av rum och areor i byggnaden. Den här enkla volymmodellen öppnar många möjligheter för fastighetsägares digitala resa. Värdet är att vi kan visualisera olika sensordata med hjälp av rumsobjekten och vi kan möjliggöra effektiv affärsstyrning på bestånd genom att t ex koppla areaobjekten till bland annat affärssystemet.

 

SimpleBuilding i PLUSnivå
En nivå som ger den högre detaljgrad som behövs för att skapa ökade visualiseringsmöjligheter och orientering i byggnaden på BIM modellen. SP+ är en utökad nivå av den enkla BASnivåns 3D-modell. Genom att även modellera objektstyper som väggar, bjälklag, dörrar, fönster, tak och trappor digitaliserar vi nu en större del av byggnaden.

 

Med stöd av PLUSnivån tar nu vi ett stort kliv mot den digitala tvillingen i vår omgivande miljö. SimpleBuilding+ bidrar till en mer komplett plattform där BIM&GIS kan integreras och nyttjas i en hållbar samhällsbyggnadsprocess.

 

 

 

fakta
 Digitalisering med Sweco
 Kontaktperson: Fredrik Ahl, Gruppchef BIM, Sweco
 fredrik.ahl@sweco.se