Månadens medlem sep 2020

Västtrafik

Västtrafik är ett dotterbolag till VGR – Västra Götalands Regionen och är trafikhuvudman i Västra Götalands län och i Kungsbacka kommun, Hallands län. Att vara trafikhuvudman innebär att ansvara för kollektivtrafikens utförande i ett utpekat område. Västtrafik hanterar trafik med buss, tåg, färja, spårvagn, taxi, färdtjänst och sjuktransporter. Västtrafik har ca 400 anställda med huvudkontor i Skövde och med underkontor i Göteborg (som har flest anställda), Borås, Vänersborg och Uddevalla. 80 partnerföretag kör våra linjer, säljer våra biljetter och utför biljettkontroll. Tillsammans brukar vi räkna oss som runt 9000 som arbetar för att få kollektivtrafiken att fungera.

 

 

Geografi hos Västtrafik
För att Västtrafik ”ska rulla” krävs en hel del geografisk data. Team Geografi har som uppdrag att hantera grundläggande geografisk data för hela Västtrafiks trafikeringsområde. Teamet ligger under avdelning IT-Trafiksystem tillsammans med Team Trafikdatabas och Team Realtid.

 

 

Vi lagrar och strukturerar data i databaser, utvecklar och ansvarar för geografisystemen, stöttar övriga verksamheten med editeringsverktyg, tittskåp, bakgrundsdata, visst analysarbete och omvärldskoll. Geografidata som hanteras skapar vi själva, hämtar via geodatasamverkan, annan tillgänglig öppen data eller köper från extern part.

 

Exempel på egenskapad data, s.k. verksamhetsdata, är Körvägslänkar – beräkningar av avstånd och geografisk utbredning för ersättning till trafikföretagen, hållplatsutrop, visning av körväg mm. Taxezoner och Taxepunkter – utbredning samt koppling till hållplats för att rätt betalning ska kunna ske. Hållplatsområden och Hållplatslägen – position samt attribut för att kunna läsa in trafik av planerad tidtabell.

 

 

Genom att Västtrafik är VGR-ägt och har rätt att nyttja deras samarbetsavtal, så har vi tillgång till viss Lantmäteridata så som adresser, wms bakgrundskartor, vektordata mm. Vi använder oss mycket av Trafikverkets NVDB och NJDB där vi kompletterar med ”eget” vägnät på körvägar inom bl. a terminaler för att kunna skapa och beräkna så riktiga körvägar som möjligt.

 

Arbetssätt
Team Geografi har anammat ett agilt arbetssätt. Det vill säga kundfokuserat, i mindre steg, mindre scoop och med kontinuerliga omprioriteringar. Vi tar stöd i den s.k. scrum metoden för ett strukturerat arbetssätt, göra bättre prioriteringar tillsammans och se gemensamt resultat.

 

Team Geografi är ett team men innehåller två grupperingar uppdelat arbetsmässigt som Driftteam och Utvecklingsteam med medlemmar som ingår i ena, andra eller båda teamen. Driftteam – arbetar med dagliga driftärenden som skapande av grunddata, uttag ur databas, ingår i olika projekt som geografikunniga, utredningar, dokumentation, installationer, driftnära utveckling som förändringar och förbättringar i våra system. Utvecklingsteam – utvecklar nya och förbättrade funktioner i våra system. Kodar, kodgranskar, testar och dokumenterar. Båda teamen arbetar i 3-4 veckors sprintar (kortare målsatta intervaller) med daily scrum (daglig kort avstämning) och med övriga delar enligt scrum metoden som backlogg refinement (planering av kommande sprintinnehåll), sprintplanering (presentation av sprintinnehåll), sprint review (demo av genomfört arbete), sprint retrospective (återblick på utförd sprint).

 

Arbete med grundläggande data, databaser, struktur o liknande gör oss inte lika snabbfotade som i andra delar av organisationen som arbetar agilt. Det vi ansvarar för behöver vara rätt och riktigt och gör det svårare och ohållbart att endast fokusera på att snabbt få ut nya saker och få feedback genom try and error. Mindre delmål hjälper oss att inte överarbeta och därigenom förkorta ledtider.

 

Vi försöker hålla samma struktur och arbetsmoment men anpassar det agila till vardera teams verklighet. Ärenden som ingår i sprinten bryts ner i mindre och mer specifika delar där Driftteamet oftast har ärenden med viss utredningstid och behov att samarbeta med andra grupperingar och avdelningar, vilket gör det lite långsammare att nå till punkten för klart. Medan Utvecklingsteamet har en, naturligt, mer snäv målsättning och fokus på leverans.

 

Exempelområden vi jobbar med just nu inom Team Geografi
– Nya taxezoner, 3 zoner ABC – utbredning, gräns- o taxepunktsförändringar
– Gånglänkar mellan och inom hållplatsområden – utveckling av verktyg för editering/visualisering
– Ny plattform för vårt tittskåp ”Kartsidan” – Bygger på HAJK-samarbetets open source med specialutvecklad sökfunktion för trafikplanering
– Ruttningsmotor – byte till Trionas TRE
– Transportnätshantering – outsourcas till Trionas TNE
– Öppen Geodata-api
– Gemensamt adressregister – hantering av olika typer av adresspunkter LM, turist- POI, Anrops-POI, vårdgivar-POI, kompletterande adresser.
– OSM Open StreetMap – Team Geografi tar över förvaltning och drift samt hanterar ett antal varianter av OSM för olika användningsområden

 

fakta
 Team Geografi – Västtrafik
 Kontaktpersoner: Diana Björck Laursén & Karin Mörtsjö