GIS-västs nationella GIS-stipendium

Under 2018 kommer inget GIS-väst stipendium att delas ut! 

GIS-västs nationella stipendium delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.

 

Stipendiet utgörs av en penningsumma på 25 000 kr. Pengarna ska främst användas till att täcka resa, logi, deltagaravgift etc knutet till en aktivitet inom geodataområdet. Aktiviteten kan t ex vara en nationell eller internationell konferens, eller en ”minor field study”.
Stipendiaten åtar sig också att hålla ett föredrag kring det arbete och aktiviteter som legat till grund för bedömningen av stipendiet. Föredraget hålls under ett seminarium, workshop eller konferens anordnad av GIS-väst, efter samråd med GIS-västs styrelse.

 

Ansökan

Stipendiet kan sökas av student eller studenter på kandidat- och mastersnivå eller högre utbildning som genom akademisk uppsats eller motsvarande har förkovrat sig inom geodataområdet. Inga andra begränsningar finns avseende ämnesområde eller fakultet.

Ansökan skall innehålla:

 

* Skriftlig beskrivning om högst 2 A4-sidor, där sökanden kortfattat beskriver de bakomliggande frågeställningar eller de idéer som anförs som skäl att beviljas stipendiet.

 

* Akademisk uppsats eller motsvarande omfattande minst 15 högskolepoäng, som utgör en analys utifrån angivna frågeställningar eller en realisering av beskrivna idéer.

 

* Intyg från examinator, eller motsvarande, alternativt styrkt utdrag ur studiemeritregister där det framgår att uppsatsen blivit godkänd högst 24 månader före ansökningstidens utgång.

 

* Beskrivning av vad stipendiet ska användas till, t ex deltagande i konferens eller ”minor field study”. Stipendiet ska nyttjas under närmast följande kalenderår.

 

* Uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

 

Jury

GIS-västs styrelse utgör enväldig jury och kommer under december månad innevarande år att utse årets stipendiat bland dem som kvalificerat sig enligt ovanstående kriterier. Stipendiet kan delas mellan två eller flera stipendiater.

Bedömningsgrunder

Juryn premierar nytänkande och samhällsnytta. Juryn använder sig inte av poäng- eller matrismodell i sin utvärdering. Bedömningen utgår istället från juryns erfarenhet inom geodataområdet. Till grund för juryns bedömning ligger den förmåga till nytänkande som dokumenterats genom uppsats eller dylikt, samt arbetets relevans för forskning, offentlig förvaltning eller näringsliv.

 

Den plan för användning av stipendiet som anges i ansökan ska stärka stipendiatens möjlighet till att fortsätta verka inom geodataområdet, men utgör i övrigt inte en grund för rangordning av ansökningarna.