GIS-västs nationella GIS-stipendium

GIS-västs nationella stipendium delas årligen ut och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.

Stipendiet utgörs totalt av en penningsumma på 37 000 svenska kronor. Stipendiet kan delas mellan två eller fler stipendiater. Ansökan skickas in senast 1:a november varje år varefter GIS-västs styrelse bedömer ansökningarna.

Ansökan skall innehålla:

* Skriftlig beskrivning om högst två stycken A4-sidor, där sökanden kortfattat beskriver de bakomliggande frågeställningar eller de idéer och tankar som anförs som skäl att beviljas stipendiet till ett avklarat arbete, arbetsplan eller framtida projekt.

* Beskrivning av vad stipendiet ska användas till, t ex deltagande i konferens eller en mindre studier i fält samt uppskattade omkostnader.

* Uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt e-mailadress.

Jury

GIS-västs styrelse utgör som alltid en enväldig jury att utse och presentera årets stipendiat bland de som kvalat in enligt ovan kriterier.

Deadline

Sista ansökningsdagen är den 1:a mars år. Ansökan skickas till info@gisvast.se.

Redovisning

Stipendiet delas ut som en engångssumma. En redovisning  omfattande en A4-sida som innehåller aktiviteter och beskrivning av hur och på vilket sätt stipendiet har använts och kommer attn användas lämnas in till info@gisvast.se senast 12 månader efter utdelningen skett. 

Stipendiaten lovar att hålla ett föreläsning kring det arbete och de projekt som legat till grund för stipendiet. Föreläsningen hålls antingen under ett seminarium, workshop eller medlemsträff anordnad av GIS-väst.