GIS-västs nationella GIS-stipendium

GIS-västs nationella stipendium delas ut årligen och syftar till att uppmuntra, stimulera och belöna nytänkande och samhällsnytta inom geodataområdet. GIS-väst vill genom detta, öka spridningen och nyttjandet av geodata inom olika samhällsfunktioner kopplat till universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv.

 

Stipendiet delas ut till organisationer, enskilda personer, företag eller myndigheter som gjort, eller planerar göra, viktiga insatser för spridning av GIS. Arbete som redan har utförts ska ha skett under senaste två kalenderåren innan ansökans inlämning. Medlen kan användas till att täcka kostnader för (bekosta) resa, logi, deltagaravgift etc. knutet till en aktivitet inom geodataområdet. Aktiviteten kan t ex vara en nationell eller internationell konferens, eller mindre fältstudier. Medlen kan också användas till utvecklingsarbete och utrustning som främjar GIS-västs intresseområden (se GIS-västs hemsida). Stipendiet ska nyttjas under närmast följande kalenderår från tidpunkten för tilldelningsbeslut.

 

Stipendiet utgörs totalt av en penningsumma på 25 000 kr. Stipendiet kan delas mellan två eller flera stipendiater. Ansökan skickas in senast 1:a november varje år varefter GIS-västs styrelse bedömer ansökningarna.

 

Ansökan skall innehålla:

* Skriftlig beskrivning om högst 2 A4-sidor, där sökanden kortfattat beskriver de bakomliggande frågeställningar eller de idéer som anförs som skäl att beviljas stipendiet till ett avklarat arbete eller arbetsplan.
 
* Beskrivning av vad stipendiet ska användas till, t ex deltagande i konferens eller en mindre fältstudie samt uppskattade kostnader.
 
* Uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

 

Jury

GIS-västs styrelse utgör enväldig jury att utse årets stipendiat bland dem som kvalificerat sig enligt ovanstående kriterier.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningen av ansökan utgår från juryns erfarenhet inom geodataområdet. Juryn premierar nytänkande och samhällsnytta som är relevant inom GIS-västs intresseområden. Tilldelningsbeslutet kommer att meddelas innan 31 december av ansökningsåret.

 

Deadline

Sista ansökningsdagen är den 1:a november varje år. Ansökan skickas till info@gisvast.se.

 

Redovisning

Stipendiet delas ut som en klumpsumma. En rapport omfattande en A4 sida som innehåller aktiviteter och beskrivning av hur stipendiet har använts lämnas in till info@gisvast.se senast ett år efter utdelning. Stipendiaten åtar sig att hålla ett föredrag kring det arbete och de aktiviteter som legat till grund för tilldelningen av stipendiet. Föredraget hålls under ett seminarium, workshop eller konferens anordnad av GIS-väst, efter samråd med GIS-västs styrelse.