Månadens gäst maj 2021

Geodatarådet

Geodatarådet är till för att ge Lantmäteriet råd och stöd i dess roll som nationell samordnare för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet.

Geodatarådet tillsammans med alla de som räckte upp handen bland kommuner, statliga myndigheter m.m tog fram en ny nationell geodatastrategi för 2021-2025. Detta arbetet gjordes på uppdrag av Sveriges regering. Ett av målen som vi har tagit fram i strategin är att samverkan skall vara välutvecklad.

Att samverka har flera nivåer. Geodatarådet gör det aktivt genom möten och genom ett gemensamt handlingsplansarbete men även genom informationstillfällen. Att samverka genom att ta emot information är väldigt viktigt. Alla kan inte vara med och sätta av tiden för att medverka i alla aktiviteter men alla behöver förstå vad som sker inom geodataområdet för att förstå hur utvecklingen kommer att bli.

Vad som händer inom Geodatarådets handlingsplan kan man följa genom flera olika informationskanaler. Dels håller vi ett geodataseminarium en gång per år, vi har 4 webbsändningar per år som vi spelar in och publicerar för dem som inte kan medverka vid aktuellt tillfälle. Till detta så ger vi ut ett nyhetsbrev varannan månad som alla kan prenumerera på. Ytterligare så finns våra gamla rapporter tillgängliga om man vill t.ex. förstå saker som hänt inom digitalt först eller smart samhällsbyggnadsprocess under tidigare år. Smart samhällsbyggnadsprocess är numera separerat från Geodatarådets arbete då det gått in i ren driftsättning av regeringsuppdrag för Lantmäteriet.

Länkar:
Nationella Geodatastrategin för 2021-2025

Geodatarådets handlingsplan

Webbsändningar

Äldre rapporter utifrån Geodatarådets handlingsplansarbete

Anmälan om nyhetsbrev för Geodatarådets arbete